Privacy notice

Privacyverklaring

Coloplast Manufacturing France, Hall Poitou La Boursidière, 92350 LE PLESSIS ROBINSON (“Coloplast”) zal ervoor zorgen dat de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende regels worden behandeld.

Coloplast verwerkt de persoonsgegevens (naam, land, postcode, e-mail, titel) van de personen die zich hebben opgegeven om de informatiekit te ontvangen, om de informatiekit te verspreiden en met deze personen te communiceren. Coloplast kan de persoonsgegevens ook verwerken om rechtmatige belangen na te streven ter verbetering van de communicatie en dienstverlening. Artikel 6, lid 1, onder b) en f) van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR) vormt de rechtsgrondslag voor de manier waarop Coloplast de persoonsgegevens zal verwerken.

De werknemers van Coloplast zullen de gegevens uitsluitend verwerken voor de gespecificeerde doeleinden. Coloplast zal in bepaalde gevallen systemen op platforms van derden gebruiken of derden bij de verwerking betrekken (bv. hosting service providers). In dergelijke gevallen worden gegevens doorgegeven aan derden, maar uitsluitend voor de gespecificeerde doeleinden en in opdracht van Coloplast. Gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt via het netwerk van Coloplast, wat de verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte met zich mee kan brengen. In dergelijke gevallen zal een passend beschermingsniveau worden gewaarborgd doordat de derden onderworpen zijn aan de door de EU goedgekeurde standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming of aan een door de EU goedgekeurd certificeringsmechanisme inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Coloplast (gegevens hieronder).

De gegevens worden tot één maand na aanmelding bewaard.

Wat zijn mijn rechten?

U kunt te allen tijde schrijven naar privacyrequests@coloplast.com om een verzoek in te dienen:

Toegang tot uw gegevens
Rectificatie of verwijdering van uw gegevens
Beperking van de verwerking van uw gegevens
Om uw gegevens in machinaal leesbaar formaat te ontvangen (dataportabiliteit).
Opt-out van de nieuwsbriefdienst

De uitoefening van bovenstaande rechten is kosteloos en heeft geen nadelige gevolgen voor u. Als u meer wilt weten over hoe Coloplast persoonsgegevens verwerkt, kunt u terecht op www.coloplast.com/global/privacy-notice.

Coloplast heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Als u vragen hebt over de manier waarop Coloplast persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op dataprotectionoffice@coloplast.com of een brief sturen naar Coloplast, t.a.v.. Data Protection Officer. Klachten over de manier waarop Coloplast persoonlijke gegevens verwerkt, moeten ook naar onze functionaris voor gegevensbescherming worden gestuurd. Als u niet tevreden bent over de manier waarop Coloplast een ontvangen klacht behandelt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthouder voor gegevensbescherming. In Denemarken is de relevante instantie het agentschap voor gegevensbescherming (Datatilsynet).